Hodowla

Pierwszy Miot Polki JA IDY (Mili) – „TO”

 • TO BACHATAS
 • TO TANGO
 • TO SWING
 • TO JIVE
 • TO MARENGO
 • TO SAMBA
 • TO SALSA
 • TO RUMBA
 • TO CZA-CZA

Drugi Miot Polki JA IDY (Mili) – „FEEL THE”

 • FEEL THE BREVA
 • FEEL THE ZONDA
 • FEEL THE SANTA ANA
 • FEEL THE BURAN
 • FEEL THE BURSTER
 • FEEL THE CHINOOK
 • FEEL THE MISTRAL
 • FEEL THE SOLANO
 • FEEL THE TIVANO
 • FEEL THE ZEFIR